Para human

deutschland  england  frankreich Spanien

Termiështë krijuarnë vitin 2008nga autori ilibritme të njëjtin emër. Autori WalterPanhuber botoikëtë libërnë vitin 2011, menëntitullNjeriu vlenё, ketё pak vlerë.”

Nё librin e ri “MEDIANUS” tё vitit 2014 ёshtё pёrfshirё gjithashtu edhe e gjith pёrmbajtja e Paras Humane. Pёrveҫ kёsaj janё pёrshkruar disa zgjerime dhe reforma shtesё.

Paraja Humane pёrshkruan njё sistem paraje, i cili nuk lejon prodhim parash as prej bankash private qёndrore e as atё privat.

Ky sistem paraqet njё reformё ndryshimi tё sistemit monetar tё mijёvjeҫarit.

Sistemi i Paras Human bёn tё mundur para sё gjithash rivlerёsimin dhe zhvlerёsimin tё ekonomive tё ndryshme tё medha, edhe nёse ato pёrdorin tё njёjtёn monedhe. Kjo bёhet e mundur nёpёrmjet tё ashtuquajturёs “Vlerё Humane”

Nё kёtё sistem nuk luhaten mё ҫmimet por kjo vler humane.

Puna e bankёs qёndrore konsiston nё thelb nё zhvendosjen e luhatjes sё ҫmimeve nё atё tё vlerёs humane.

Vlera humane llogaritet me: PBB (produkt i brendshёm bruto)/Frymё*periudha bazё.

Sasia monetare do tё mbahet gjithmone nё nivelin e nevojshem kohor nёpёrmjet tё ashtuquajtures “Periudha bazё

E gjith sasia monetare e njё ekonomie llogaritet me:Vlera humane*Popullsi

Ҫdo banke qёndrore ekulibron muaj pёr muaj sasine e parave eksistuese me atё tё njё muaji mё parё. Nё varesi tё ndryshimit tё fuqisё ekonomike (PBB) ose tё numrit tё banoreve, do tё prodhohen ose asgjёsohen para.

Ҫdo bank qёndrore ka nje sasi tё caktuar parash si njё rezervё sigurie.

Forma tё tjera, tё tilla si ari, valuta tё huaja etj, nuk eksistojnё nё sistemin e paras human.

Geldmenge albanisch

Ulet sasia e parave tё rezervёs nё njё nivel tё caktuar, do tё ritet periudha bazё kёshtu qё arrihet pёrsёri mesi i nivelit tё caktuar.

Nёse sasia e parave tё rezervёs e tejkalon kufirin e nivelit mё tё lart tё caktuar, do tё shkurtohet periudha bazё.

Kёshtu as nuk do tё duhet te prodhohet e as te asgjёsohet para.

Nё sistemin monetar human punojnё shumё automatizma, njё nga tё cilat ёshtё kombinimi i periudhёs bazё.

me tatimin mbi trashёgimin. Sa mё e lartё periudha kohore bazё aq mё e lartё norma e tatimit mbi trashёgimin.

Njё tjetёr automatizёm rregullon ҫmimet. Nё sistemin monetar human, njё shportё e caktuar mallrash do tё mbahet gjithmonё me ҫmim tё njёjtё pёr njё afat mesatar. Kjo do tё arrihet nёpёrmjet normёs sё interesit, interesit shtetёror, dhe “tё ardhurёs bazё”. Kёshtu nuk eksiston mё inflacion ose deflacion.

E ashtuquajtura e ardhura bazё, pёrfaqёson njё minimum tё garantuar.

Niveli i kёtij minimumi nuk pёrcaktohet nga komponentet social por nga nevojat ekonomike. Nёpёrmjet kёsaj do tё ndryshojё fuqia blerёse e shtresave tё dobta tё popullsisё. Ajo ndryshon nё varёsi tё zhvillimit tё medianit (vlerёs mesatare qёndrore), vlёrёs humane dhe ҫmimeve.

Gjithashtu njё pagё minimale, pёrbёn nё sistemin monetar human, njё kompetent tё detyrueshёm. Ajo llogaritet me:E ardhur bazё*1, 8

Kjo pagё minimale do tё llogaritet edhe nёpёrmjet orёs standarte tё punёs mujore, kёshtu qё njё pagё minimale nuk do tё lejohet tё nёntejkalohet.

Me anё tё kёsaj janё pёrcaktur pikёt thelbesore tё kёtij sistemi. Megjithatё paraja humane kёrkon gjithashtu, reforma shoqёruese tё sistemit shoqёror-ekonomik dhe tё taksave.

 

>>Reforma